Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING LANDGOED DE WILMERSBERG B.V.

Inleiding

Landgoed de Wilmersberg B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy. Zo zal zij uw persoonlijke gegevens (“persoonsgegevens”) nooit verkopen aan anderen. Leest u deze privacyverklaring alstublieft zorgvuldig om te begrijpen hoe wij gegevens van u verkrijgen en hoe wij daarmee omgaan. Landgoed de Wilmersberg B.V. is een bedrijf gevestigd aan de Rhododendronlaan 7, 7587 NL te De Lutte, kvk-nummer: 06057586.

Algemeen

Landgoed de Wilmersberg verzamelt niet meer persoonsgegevens van u dan nodig is voor een goede dienstverlening. De verzamelde persoonsgegevens worden, binnen de grenzen van de wettelijke voorschriften, gebruikt in het kader van onze bedrijfsvoering en worden niet langer bewaard dan de bedrijfsvoering vereist of dan wettelijk is verplicht.

Wij spannen ons in om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen teneinde uw gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Verzamelde gegevens

Als u zich aanmeldt voor deze website of een reservering plaatst, wordt u gevraagd om uw persoonsgegevens alsmede uw bank- en betaalgegevens te verstrekken. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend voor de volgende doeleinden:

het verlenen en factureren van onze diensten;

afhandeling van uw reservering en informeren over het verloop daarvan;

het informeren over onze producten en diensten; als u geen prijs stelt op deze informatie kunt u dat aangeven op uw persoonlijke-instellingenpagina ‘Mijn Wilmersberg Account’ of kunt u contact opnemen met ons via info@wilmersberg.nl.

Derden

Slechts in de volgende gevallen zullen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken:

Ten behoeve van het uitbesteden van onze dienstverlening, waaronder het opnemen van contact met u;

Ter incasso van openstaande vorderingen;

Ten behoeve van het onderzoek naar uw kredietwaardigheid en betalingsgedrag;

Indien wij anders in overtreding zouden zijn van onze wettelijke verplichtingen;

In eventuele andere – nog niet voorziene – gevallen waarin deze verstrekking noodzakelijk is voor de behartiging van ons gerechtvaardigde belang of van de derde aan wie de gegevens worden verstrekt, tenzij uw belang of uw fundamentele rechten en vrijheden volgens de wet prevaleert.

Ten slotte leggen wij informatie vast (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken, alsmede voor de beveiliging van onze website.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Wij gebruiken cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies worden onder andere gebruikt in het reserveringsproces om informatie over uw reserveringen op te slaan. Ook wordt daarin informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens, zoals eventueel verstrekte creditcardgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Kennisneming en verbetering van uw gegevens

U kunt uw eigen gegevens en uw persoonlijke instellingen altijd bekijken en zo nodig wijzigen op uw persoonlijke-instellingenpagina ‘Mijn Wilmersberg Account’. Als u wilt weten welke gegevens wij over u hebben vastgelegd of als u uw gegevens wilt wijzigen, kunt u contact opnemen met ons via info@wilmersberg.nl

Wijzigingen

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen

Als u vragen heeft over deze Privacy Verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar info@wilmersberg.nl.